Khách mời: Thạc sĩ Ngô Văn Minh - Nguyên Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị Khu vực II

Sau gần 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu dân, cứu nước; Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa về nước để lãnh đạo cách mạng được 4 tháng, tình hình trong nước lúc đó gặp muôn vàn khó khăn, lực lượng phản cách mạng còn nhiều và có mặt khắp nơi; lực lượng cách mạng đang được củng cố, hình thành và phát triển. Nhưng với tầm nhìn chiến lược, Người đã phát hiện vị thế, vai trò, tiềm năng, sức mạnh, sự đoàn kết và những giá trị về tinh thần và vật chất của người cao tuổi  đối với sự nghiệp cách mạng, với gia đình và với quê hương, đất nước. Vì vậy, ngay tháng 6 năm 1941, Hồ Chí Minh đã viết “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Người nêu rõ: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề...”. “Đồng bào cả nước đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão”. Người nhấn mạnh: “Xưa nay, những người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi không”. Thấy rõ vị thế, vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng và xã hội, Người đã sáng lập, chỉ đạo và tuyên truyền việc thành lập Hội Phụ lão Cứu quốc ngay tại các thôn, bản, vùng căn cứ địa cách mạng.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn

App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG