Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động thực hiện điều chỉnh giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP thì thực hiện như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ, căn cứ mức vốn điều lệ xác định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện ghi giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp nhà nước, căn cứ biên bản bàn giao tài sản, vốn khi tách doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp để thực hiện ghi giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp.