Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã rất chú trọng tới công tác vận động nhân dân xây dựng đời sống mới và xem đó là biện pháp có hiệu quả nhằm xóa bỏ những tàn dư lạc hậu. Đồng thời, đó cũng là biện pháp để từng bước giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức được tính ưu việt của chế độ mới và trách nhiệm của mình đối với xã hội, nhận thức được quyền làm chủ của nhân dân do cách mạng đem lại. Chỉ đạo và động viên phong trào, đầu năm Đinh Hợi 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đời sống mới với bút danh là Tân Sinh. Ngày nay, tác phẩm Đời sống mới của Bác vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự nóng hổi của nó, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của Bác.