UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn về tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài.

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn về tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, những quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác xuất, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh có yêu cầu, nhiệm vụ đi công tác nước ngoài hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đoàn đi công tác nước ngoài phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Nghiêm cấm tự ý ký kết, gợi ý, đề xuất giao lưu, kết nghĩa... khi chưa có chủ trương cụ thể của tỉnh hoặc chưa xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền.

Đối với đoàn cán bộ, công chức được cử đi công tác nước ngoài phải đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, thành phần và không quá 10 người; thực hiện đúng quy định về cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài không quá 02 lần/năm và không bố trí cùng lúc 02 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia; không cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Tuỳ theo từng thời điểm, cần xem xét, bố trí cho phép cán bộ, công chức đi nước ngoài hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan nhất là những nhiệm vụ cấp bách và tổng thời gian không được vượt quá số ngày nghỉ phép trong năm theo quy định; hạn chế việc cử người đi nước ngoài vào thời điểm đầu năm và cuối năm và đi với số lượng lớn; tuyệt đối không cử hoặc cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật Đảng, kỷ luật về hành chính… Cán bộ, công chức sau khi đi công tác nước ngoài trở về, trong vòng 7 ngày làm việc, phải báo cáo kết quả chuyến đi gửi về Sở Nội vụ và các cấp có thẩm quyền. Tăng cường công tác quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định.