Trước tình hình thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế đang chậm lại, tỉnh Bình Dương đang tích cực khai thác tìm nguồn mới từ chính các nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn.