Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, là một trong các giải pháp góp phần thúc đẩy tăng thu ngân sách địa phương.