Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 7/01/2018 gồm các nội dung sau:

- Về thăm làng Pa Cô - Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn

- Phiêu với bầy sói ...