Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 15/04/2018 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa nghệ thuật trong tuần

- Về thăm Lăng vua Khải Định

- Phim ngắn: Đời thế thôi!

- Cù Lao Chàm