Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 15/07/2018 gồm các nội dung sau:

- Về thăm Chùa Bái Đính mới ở Ninh Bình

- Phim ngắn: THƯƠNG