Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 16/12/2018 gồm các nội dung sau:

- Tin văn hóa văn nghệ trong tuần

- Phim tài liệu : DH - 10