Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 17/03/2018 gồm các nội dung sau:

- Đến thăm bản Sê Sáp - huyện Cà Lùm, tỉnh Sê Kong - Lào

- Núi Yên Tử