Chương trình Tạp chí Văn hoa Nghệ thuật trên BTV ngày 18/11/2018 gồm các nội dung sau:

- Phim tài liệu: Kỷ vật

- Nghề làm tranh kính ở Lái Thiêu