Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 20 gồm các nội dung sau:

- Lẩu Tào của người Tày

- Làng Cơ Tu ở Quang Nam

- Làng biển Mỹ Lợi