Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 2101/2018 gồm các nội dung sau: 

- Hái cam trên non

- Khu kinh tế Lao Bảo - Quảng Trị