Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 22/04/2018 gồm các nội dung sau:

- Lễ hội té nước ở Lào

- Phim ngắn

- Mũi kê gà - Bình Thuận