Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 23/12/2018 gồm các nội dung sau:

- Về Ngang Hà Tĩnh

- Phóng sự: Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh