Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 24/03/2019 gồm các nội dung sau: 

- Ngày hội Mù Là

- Lớp học đờn ca tài tử ở Đồng Nai

- Thành Nội ở cố đô Huế