Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 26/3/2917 gồm các nội dung sau:

- Chuyện học ở  Thiện Hưng.

- Tâm tình người thợ làm đờn.