Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 26/11/2017 gồm các nội dung sau: 

- Hành trình kết nối thanh niên công nhân

- Biển không bạc...