Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 29/07/2018 gồm các nội dung sau:

- Ghi nhận:  Liên hoan Văn nghệ - Thể thao các Trung tâm Văn hóa Thể thao và học tập cộng đồng Xã, Phường, Thị Trấn

- Bản hùng ca Pò Hèn

- Một ngày ở Hạ Long