Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 3/05/2018 gồm các nội dung sau:

- Tin Văn hóa nghệ thuật 

- Về nguồn Phước Long

- Chuột đồng mùa nước nổi