Chương trình Sức khỏe và Cuộc sống trên BTV ngày 31/12/2017 gồm các nội dung sau:

- Một ngày ở đảo Phú Quý

- Câu chuyện bên dòng Bến Hải cầu Hiền Lương

- Đền Kỳ Sầm