Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 9/12/2018 gôm các nội dung sau: - Mùa của rừng - Về Trà Vinh nghe tiếng đờn của nghệ sĩ Nguyễn Tấn Thành

Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trên BTV ngày 9/12/2018 gôm các nội dung sau:

- Mùa của rừng

- Về Trà Vinh nghe tiếng đờn của nghệ sĩ Nguyễn Tấn Thành