Trong những ngày tháng Năm lịch sử, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam nhớ về Ngày sinh của Bác với tấm lòng trân trọng và vô cùng thành kính. Bác có công lao vô cùng to lớn, đó là đem lại sự hồi sinh cho dân tộc Việt Nam, đưa đất nước Việt Nam từ nô lệ, lầm than trở thành một đất nước độc lập, tự do. Nhưng to lớn và vĩ đại hơn cả là tư tưởng đạo đức, nhân văn của Người mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân Việt Nam.