Xác định công tác chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên trong năm 2022, thành phố Dĩ An đã quán triệt tổ chức, triển khai thực hiện và đạt những kết quả tích cực.