Chiều 17/6, tại Hội trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính lần lượt trình bày Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Tờ trình về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Đồng thời các Ủy ban của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra các dự án luật. Sau đó, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở tổ đối với 2 dự án luật.