Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu sẽ có hiệu lực từ 1/1/2024. Thuế suất quy định là 15%, sẽ tác động mạnh tới môi trường thu hút đầu tư FDI. Vì vậy, việc đánh giá và ban hành các chính sách mới để hấp dẫn nhà đầu tư trong bối cảnh này là rất cần thiết.