Mục tiêu bao trùm của hợp tác Mekong - Lan Thương (tên của sông Mekong chảy qua lãnh thổ Trung Quốc) là hướng tới mục tiêu củng cố lòng tin và thúc đẩy phát triển bền vững, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển.