Theo Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện chuyển đổi số với 3 trụ cột chính gồm phát triển chính quyền số và cải cách hành chính phục vụ chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số.