Để phòng, tránh hiệu quả trong tình hình thời tiết cực đoan, dông lốc, sét đánh, mưa đá như hiện nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương đề nghị các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.