Hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng , chính trị, đạo đức lối sống , những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nộ