3 năm qua, kể từ khi Ban Bí thư ban hành Quy định về trường chính trị chuẩn vào ngày 19/5/2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đã quan tâm đầu tư, xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt các điều kiện theo chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của địa phương.