Sáng 23/12, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh lễ đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần.

Sáng 23/12, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh lễ đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần. Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương, trưởng ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp nhà nuớc Tỉnh Bình Dương đã đến dự.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe cáo cáo quá trình cổ phần hóa của đơn vị, cũng như thông qua một số  nội dung liên quan đến họat động của doanhnghiệp trong thời gian tới . Theo đó vào cuối năm 2014 , Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ (TNHH Một thành viên ) đã tiến hành các buớc chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa và đến ngày 9 tháng 8 năm 2017, Thủ tứơng Chính Phủ đã phê duyệt phương án cỗ phần hoá công ty Mẹ- Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ (TNHH Một thành viên ) với số vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa là 2.366 tỷ đồng. Trong đó nhà nuớc nắm giữ 49%; bán công khai ra công chúng, bán ưu đãi cho người lao động và bán cho cổ đông chiến luợc 51%.

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2017, Tổng công ty đã phối hợp với  Sở giao dịch chứng khóa TP HCM tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phiếu ra công chúng. Ngày 8 tháng 12, số cổ phần trúng đấu giá  vào ngày 31 tháng 10  đã được đưa vào giao dịch trên sàn UpcoM,  với mã chứng khóan là TLp, mệnh giá 10.000 đồng cổ phần.

Như vậy 2014, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ (TNHH Một thành viên ) đã hoàn thành việc bán phần vốn  nhà nuớc theo đúng thủ tục qui định. Tại đại hội, Tổng công ty đã thông qua điều lệ họat động của tổng công ty cổ phần trong thời gian tới và  bầu Hội đồng quản trị tổng công ty gồm 7 thành viên, trong đó có 3 thành viên do nhà nuớc cử làm đại diện phần vốn nhà nuớc tại Tổng công ty.