Thạc sĩ Ngô Văn Minh Nguyên Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính Trị Khu Vực II

Trong suốt 80 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã luôn nắm vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại: làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của những tên thực dân, đế quốc đầu sỏ trên thế giới, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và đang thực hiện thành công công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.