Trên quy mô toàn cầu, người di cư đang đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quốc tế, cả thông qua công việc của họ lẫn ngoại hối gửi về quê hương. Năm 2017, số tiền người di cư gửi về quê nhà đạt gần 600 tỷ USD, cao gấp ba lần tổng viện trợ phát triển.