Tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là linh hồn, là giá trị bao trùm các quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.