Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới nền giáo dục nước nhà. Người đã đưa ra một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của giáo dục Việt Nam. Trong đó, Người nêu rõ mục tiêu của nền giáo dục mới là đào tạo ra những công dân hữu ích…