Khách mời: Tiến sĩ Trần Thị Kim Ninh, Phó Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính Trị Khu vực 2

Với khát vọng tìm đường giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và nhận thấy đây là con đường đúng đắn nhất đem lại độc lập, tự do cho nước nhà. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội. Song, quan trọng hơn là bản chất của nhà nước đó phải là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; phải đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.Theo Hồ Chí Minh, dân chủ tức là “dân làm chủ”; “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do Nhân dân làm chủ”. Người giải thích “Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ”. Nhân dân nắm giữ mọi quyền lực, thông qua việc bầu Quốc hội và Chính phủ để thực hiện quyền lực của mình bằng hình thức dân chủ trực tiếp và đại diện. Vì vậy, Nhà nước đó là Nhà nước của dân. Nhà nước do Nhân dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình và ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để duy trì sự hoạt động; đồng thời, kiểm soát, giám sát người mình bầu ra và bãi miễn khi họ không làm tròn sự ủy thác, đại diện, cho nên đó là Nhà nước do dân

Mời các bạn xem các chương trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại http://btv.org.vn/tin-tuc/dao-duc-ho-chi-minh

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

 App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG