Thực hiện Đề án “Văn phòng tư vấn, hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương” giai đoạn 3 (2022-2025), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương đã tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển thanh niên.