Thông tin về công tác tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Là một địa phương có tỷ lệ trẻ em từ 5 - 11 tuổi đông thứ 2 toàn tỉnh; thị xã Tân Uyên đã và nỗ lực, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ em trên địa bàn.