Chiều6/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo, Triển khai thực hiện Nghị quyết số 154 ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Chương trình số 113 ngày 22/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.