Khách mời: Thạc sĩ Đinh Thị Điều; Nguyên Phó Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị Khu vực II

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, có vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện những nỗ lực hoạt động nhận thức, phát triển lý luận cách mạng gắn liền với hoạt động thực tiễn không mệt mỏi của Người, đặc biệt là ở những luận điểm cách mạng độc đáo và sáng tạo, xác lập. Nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.  Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại. 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

 App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)

 Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

 Youtube: www.youtube.com/btvgo

Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG