Cách đây tròn 70 năm, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động một cuộc vận động thi đua ái quốc nhằm động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, phấn đấu đẩy nhanh sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đi đến thắng lợi. Đến nay, phong trào thi đua yêu nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua đã ngày càng đi vào thực chất, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và của các ban, bộ, ngành, địa phương. Việc tổ chức phát động thi đua với hình thức phong phú, chủ đề rõ ràng, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả. Phong trào thi đua đã chú trọng vào việc xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới và thực hiện đồng bộ tốt cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.