Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập, rèn luyện Đảng, mà Người còn là một nhà lý luận đặt nền móng cho việc xây dựng Đảng thật sự là chính đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức cầm quyền và lãnh đạo xây dựng đất nước. Và Người đã sớm nêu ra vai trò cầm quyền của Đảng.