Ye đang trải qua các chương trình huấn luyện trong điều kiện gió mạnh và không trọng lực ở Trung Quốc và ở những quốc gia khác. Anh cho biết bộ đồ không gian phiên bản 1.0 và mô hình ca-bin bảo vệ đã sẵn sàng. Nếu thành công, Ye sẽ lập nhiều kỷ lục thế giới mới ở nội dung nhảy dù và nhảy rơi tự do.