Bình Dương tăng cường hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn phát triển bền vững

Bình Dương tăng cường hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn phát triển bền vững

Bình Dương đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó chính sách khuyến công được xem là nhóm giải pháp thiết thực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, củng cố và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, mà trước hết là công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn.