Thành phố thông minh, mục tiêu và hành động

Thành phố thông minh, mục tiêu và hành động

Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương đang trở thành một trong những địa phương đứng đầu về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Hiện nay, Bình Dương có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 12.670 ha, tỷ lệ lấp kín đạt trên 70%. Trong thu hút đầu tư, Bình Dương định hướng thu hút các ngành nghề khoa học kỹ thuật công nghệ cao, mang lại giá trị thặng dư cao. khu công nghiệp khoa học công nghệ mà tỉnh định hướng phát triển trong Đề án Thành phố thông minh cũng trong mục tiêu đó. Ngoài ra, để phát triển bền vững, Bình Dương luôn định hướng gắn kết hạ tầng đối với TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trong vùng.

Nỗ lực phát triển đô thị thông minh, bền vững

Nỗ lực phát triển đô thị thông minh, bền vững

Đề án “Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương - Binh Duong Innovation Region” được xem là bước đột phá sản xuất công nghiệp, hạ tầng mang tính nền tảng cho việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư có giá trị gia tăng cao, tạo tiền đề cho sản xuất công nghệ cao. Vùng đổi mới sáng tạo có thể so sánh phù hợp với 4 chương trình đột phá của tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ tới, cũng như 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp phải gắn liền với phát triển khoa học công nghệ, phát triển mang tính kết nối vùng để phát triển kinh doanh sản xuất với các đơn vị khác. Song song đó, phát triển kinh tế của Bình Dương phải gắn với phát triển kinh tế của vùng.

Không ngừng xây dựng Bình Dương theo hướng văn minh, nghĩa tình, đáng sống

Không ngừng xây dựng Bình Dương theo hướng văn minh, nghĩa tình, đáng sống

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt, ngành công nghiệp của tỉnh liên tục gặt hái những thành công vượt bậc. Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, trong đó có những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước. Cùng với sự phát triển của công nghiệp đã hình thành vùng đô thị thông minh hiện đại. Diện mạo đô thị Bình Dương đang ngày càng xanh hơn, sạch đẹp hơn. Đời sống văn hóa của người dân có nhiều chuyến biến rõ nét. Đây chính là kết quả từ 3 chương trình đột phá tạo đà phát triển đô thị, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành nơi đáng sống, đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.