UBND tỉnh Bình Dương đã công bố chính thức về Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử, gọi tắt là Bộ chỉ số 766 năm 2023.