Những năm gần đây, lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng ở Bình Dương có những bước phát triển mạnh mẽ. Số người tham gia tập luyện ngày một đông, trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân và đưa Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào thực chất.