Tầm quan trọng của việc thực hiện tốt hợp đồng lao động

Pháp luật về lao động là vấn đề đang được nhiều người quan tâm và đặc biệt là bản hợp đồng lao động ngày càng trở nên quan trọng bởi người Lao động cũng như các doanh nghiệp đều quan tâm tới quyền lợi của mình thông qua nội dung của hợp đồng lao động. Theo quy định của Bộ Luật lao động thì Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên tự thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, hợp đồng lao động có giá trị quan trọng bởi nội dung của hợp đồng lao động bao gồm các qui định, các cam kết mà người lao động và doanh nghiệp phải thực hiện.Tuy nhiên, một bản hợp đồng lao động đầy đủ về nội dung, phù hợp về hình thức và thiết thực với hoạt động của Doanh nghiệp thì không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện tốt, còn người lao động thì không phải ai cũng nắm được những quy định này. Chính vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này phải tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định của Bộ luật lao động nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động.